สินค้าที่น่าสนใจจากร้านค้าและผู้สนับสนุน Classifieds Cm-club.com

[ให้เช่า] ให้เช่าบ้านใกล้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ บ้าน 2 ชั้น 4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (ราคากันเอง)

oeshimax

Member
สอบถามรายละเอยดเพิ่มเติม
089-8518677

1.เชาทั้งหลัง 16,000 บาท บาน 2 ชั้น 4 หองนอน 2 หองน้ํา จํากัดผเชา ไมเกิน 4 คน มีอุปกรณครบหิ้วกระเปา เขาอยูไดเลย
บานไมนํามาปรับปรุงใหม่ อุปกรณเครื่องใชใหมทั้งหมด
(สัญญา 1 ปี จายลวงหนา 1 เดือน 16,000 บาท คาประกัน 16,000 บาท)
คาไฟฟา ยูนิตละ 5 บาท คาน้ําตามบิลประปา


2. แบงเชา ชั้น 1 ราคาเดือนละ 7,000 บาท มัดจํา 7,000 บาท (สัญญา 1 ป จายลวงหนา 1 เดือน 7,000 บาท คาประกัน 7,000 บาท)
คาไฟฟา ยูนิตละ 6 บาท คาน้ําเหมาจาย 200 บาท
ชั้น 1 2 หองนอน  พัดลมติดผนัง / เตียง 3.5 ฟุต / โตะอานหนังสือ /ตูเสอผา /ชั้นวางของ
1 หองน้ํา  ชักโครก / อางลางหนา
1 หองนั่งเลน  ชั้นวางทีว / โตะพรอมเกาอื่น 2 ที่นั่ง / เกาอี้พรอมเบาะรอง 1 ชุด อื่น ๆ
 สวนซักลางดานหลัง /ตูเย็น 5 คิว / ไมโครเวฟ/โซิ้งคลางจาน /กาตมน้ําไฟฟา

View attachment 36780223. แบงเชา ชั้น 2 ราคาเดือนละ 9,000 บาท (สัญญา 1 ปี จายลวงหนา 1 เดือน 9,000 บาท คาประกัน 9,000 บาท)
คาไฟฟา ยูนิตละ 6 บาท คาน้ําเหมาจาย 200 บาท

ชั้น 2 2 หองนอน  แอร์ / เตียง 3.5 ฟุต / โตะอานหนังสือ /ตูเสอผา /ชั้นวางของ
1 หองน้ํา  ชักโครก / อางลางหนา
1 หองนั่งเลน  ชั้นวางทีว / โซฟา 2 ที่นั่ง พรอมโตะกลาง / ชั้นวางทีว
1 หองครัว  ตูเย็น 5 คิว / ไมโครเวป / ซิ้งคลางจาน / พัดลมตั้งพื้น / โตะพรอมเกาอื่น 4 ที่นั่ง ชั้นวางของ / กาตมน้ําไฟฟา / เตาไฟฟา / จาน+ชอน+ซอม
อื่น ๆ  ระเบียง ที่จอดรถ

View attachment 3678023


รายละเอียดเพิ่มเติม
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มุงหนามาทางวัดสวนดอก เลี้ยวซายซอยวัดสวนดอก (ติดกับรั้วโรงเรียน
วัดสวนดอก ตรงเขาไปประมาณ 150 เมตร เลยวซายเขามาจะเปนถนนสวนบุคคล ซอยคอนขางแคบ และเปนซอยตัน
ตรงเขาไป หลังท 3 จะพบบานไมสองชั้นสีน้ําตาล มีรั้วลอมรอบ


View attachment 3678024


สอบถามรายละเอยดเพิ่มเติม
089-8518677
 


Top